บริษัท ยูนิลีเวอร์เฮาส
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
https://www.unilever.co.th/contact/